Advertisement

Visies

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Zusammenfassung

Aan elk verpleegkundig denkkader, handelingskader of model liggen visies en opvattingen ten grondslag op de mens als individu, als onderdeel van een omgeving en op gezondheid en ziekte. Over deze visies gaat het in dit hoofdstuk.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations