Advertisement

Deskundigheidsbevordering en professionalisering

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

Er is in Nederland weinig dat al zo lang ter discussie staat als de structuur van de beroepsopleiding tot verpleegkundige. Het vanouds bekende beeld van de verpleegster die in het ziekenhuis werd opgeleid (inservice-onderwijs) moest worden vervangen door een beeld van een professioneel opererende verpleegkundige, opgeleid in het MBO en HBO, ressorterend onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations