Advertisement

Leidinggeven aan groepen

  • Gert Alblas

Abstract

Het managementteam vergadert onder leiding van de directeur. De werkmeester van de buitenploeg zit het werkoverleg voor en hij heeft het toezicht op het uitvoerende werk van zijn ploeg.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Gert Alblas

There are no affiliations available

Personalised recommendations