Advertisement

New public management

  • Bert Kapteyn
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Abstract

Een marktconforme bedrijfsvoering in de publieke sector en een meer op output gerichte sturing, zonder dat van echte marktwerking sprake is, wordt nagestreefd onder de noemer ‘new public management’.

Copyright information

© B. Kapteyn, Molenhoek 2001

Authors and Affiliations

  • Bert Kapteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations