Wat kan de oorzaak zijn van een onaangename penetrante geur van urine?

  • J.H.M. Souverijn

Samenvatting

Het beantwoorden van deze vraag heeft de ingebakken moeilijkheid dat geur slecht in woorden is te vangen. Sommige geuren zijn zeer eenduidig te omschrijven, zoals de lucht van rottende eieren, of een uitgesproken zuurtjeslucht. Maar daar houdt het dan ook wel mee op. Daarom zal de vraag beantwoord worden door in te gaan op de omstandigheden waaronder urine duidelijk kan stinken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J.H.M. Souverijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations