Advertisement

7 Organisatie van mediation

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In de vorige hoofdstukken hebben we beschreven wat nodig is om mediation methodisch in praktijk te brengen. Daarnaast is aandacht nodig voor de voorwaarden om goed als bemiddelaar te kunnen werken. Hoe kunnen de diensten die je als bemiddelaar biedt goed worden georganiseerd?

In dit hoofdstuk bespreken we het organisatorische kader van mediation. Verschillende vragen komen aan bod. Hoe leggen partijen contact met jou als bemiddelaar? Hoe profileer je jezelf en je diensten? Werk je altijd met verwijzers? Welke afspraken maak je met netwerkpartners? Wat regel je voor nazorg? Heb je een geheimhoudingsplicht? Wat is je relatie met degene die de kosten van de mediation betaalt?

Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie delen. Eerst gaan we in op enkele keuzes waar je als bemiddelaar voor staat. Vervolgens komen aspecten voor de formele regeling van je werk aan de orde. Tot slot staan we stil bij enkele financiële aspecten van mediation.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations