Advertisement

7 Gezondheidszorg en belangen van derden

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Chapter
 • 1.5k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg worden niet altijd uitsluitend ten behoeve van de curatieve hulpverlening toegepast. Het kan zijn dat andere belangen een rol spelen, waarbij het kan gaan om een niet-curatief belang van betrokkene, bijvoorbeeld het doktersbriefje waaruit moet blijken dat betrokkene door ziekte niet in staat was om examen te doen (geneeskundige verklaring).

Literatuur

 1. Bloemen J. Een briefje van de dokter. Medische zaken in de asielprocedure. Utrecht: Pharos; 2005.Google Scholar
 2. Jong EJC de. Het beroepsgeheim en derdenbelangen. In: Veen EB van, Jong EJC de, Kastelein WR. Het beroepsgeheim. Continuiteit en verandering. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004. p. 75–141.Google Scholar
 3. Kalkman-Bogerd LE, Kalkman WMA. Commentaar Wet op de Medische Keuringen. In: Sluijters B, et al. (red). Gezondheidsrecht: Tekst & Commentaar. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008. p. 1143–1174.Google Scholar
 4. Kelder MJ. Behandeling van arbeidsongeschiktheid. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004 (aanv. 31). Katern XXVIIB, p. 303–338.Google Scholar
 5. KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. In: Artsenfederatie KNMG. Vademecum 2004.Google Scholar
 6. Leenen HJJ, Dute JCJ, Kastelein WR. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008. p. 173–187 en p. 303–335.Google Scholar
 7. ZonMw. Evaluatie Wet op de medische keuringen. Den Haag; 2001 (Reeks evaluatie regelgeving, deel 6).Google Scholar
 8. ZonMw. Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen. Den Haag; 2007 (Programma evaluatie regelgeving, deel 22).Google Scholar
 9. www.aanstellingskeuringen.nl (klachtencommissie aanstellingskeuringen; jaarverslagen; geanonimiseerde oordelen; adviezen).
 10. www.arboportaal.nl (informatie over arbeidsomstandighedenbeleid).
 11. www.knmg.artsennet.nl (Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reintegratie).
 12. www.nvab-online.nl (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen; richtlijnen en leidraden).
 13. www.nvab.artsennet.nl (Beroepscode voor bedrijfsartsen)
 14. www.nvvg.nl (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskundigen; standaarden en protocollen).
 15. www.verzekeraars.nl (Verbond van Verzekeraars; Protocol Verzekeringskeuringen).
 16. www.npp.nl (Nationaal Platform Personenschade; Gedragscode Behandeling Letselschade; Aanbeveling ‘Richtlijnen Medisch Traject’).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations