Advertisement

10 Leren hanteren van agressie

  • Geuk Schuur

Samenvatting

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel en zal niet als vanzelfsprekend tot een oplossing leiden, maar wel tot inzicht in factoren die inherent zijn aan een complexe situatie en die bepalend zijn voor het al dan niet escaleren tot geweld. Deze handleiding is een denkschema, waarbij men – naar behoefte – willekeurige pijlen kan volgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations