Advertisement

Welke behandelingen bestaan er en hoe kan ik zo goed mogelijk met mijn klachten leven?

  • H. E. van der Horst
  • J. Kragten

Voor de overgang bestaat geen behandeling; het is een natuurlijk verouderingsproces. Er zijn wel mogelijkheden om overgangsklachten te behandelen. Voor alle medicamenteuze behandelingen geldt dat ze symptomatisch zijn. Ze onderdrukken de klachten zolang je de middelen gebruikt. Als je stopt met het middel, kunnen de klachten weer terugkomen. Soms blijven ze ook weg, dan is de overgang waarschijnlijk voorbij. In dit hoofdstuk bespreken we eerst de meest toegepaste medicamenteuze, algemene behandeling: hormonale substitutietherapie. Daarna gaan we in op de behandeling van specifieke overgangsklachten. Ten slotte bespreken we een aantal behandelingsmogelijkheden buiten het medische circuit.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • H. E. van der Horst
    • 1
  • J. Kragten
  1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations