Advertisement

Wat staat me te wachten?

  • H. E. van der Horst
  • J. Kragten

De overgang heeft in tegenstelling tot sommige andere lichamelijke ‘kwalen’ een gunstig verloop. Het houdt uiteindelijk een keer op. Tot die tijd is het een kwestie van proberen er zo min mogelijk last van te hebben. Hoe je dit kunt doen is beschreven in hoofdstuk 5.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • H. E. van der Horst
    • 1
  • J. Kragten
  1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations