Advertisement

27 Implementatie van schematherapie in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel

  • T. Kersten
  • L. van de Vis

Samenvatting

In tbs-klinieken kampt 75-80% van de patiënten met een of meer persoonlijkheidsstoornissen, veelal cluster B (Van Emmerik & Brouwers, 2001). De meeste tijd en aandacht van behandelaren gaat dan ook uit naar deze patiënten. Het implementeren van een effectieve behandelvorm voor persoonlijkheidsstoornissen heeft in deze sector de laatste jaren prioriteit gekregen.

Literatuur

  1. Beek, D.J. van (1999). De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten. Gouda: Gouda Quint.Google Scholar
  2. Bernstein, D.P., Arntz, A., & Vos, M.E. de (2007). Schemagerichte therapie in de forensische setting. Theoretisch model en voorstellen voor best clinical practice. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 120–139.CrossRefGoogle Scholar
  3. Blondelle, G., Williams, G., & Bosch, W. van den (2007). ‘Operant milieu’ in een tbskliniek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 62, 634–639.Google Scholar
  4. Emmerik, J.L. van, & Brouwers, M. (2001). De terbeschikkingstelling in maat en getal: een beschrijving van de tbs-populatie in de periode 1995–2000. Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
  5. Grol, R., & Wensing, M. (2006). Implementatie: Effectieve verbetering van patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
  6. Kersten, G.C.M. (2007). Implementatieplan schemagerichte cognitieve therapie ten behoeve van de Rooyse Wissel. Interne notitie.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • T. Kersten
  • L. van de Vis

There are no affiliations available

Personalised recommendations