Advertisement

Het opzetten van diagnostisch onderzoek

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas
Chapter
  • 1k Downloads

Of het nu om een laboratoriumtest gaat of een functiebelastingstest, er is geen medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk zonder accurate en reproduceerbare diagnostische tests. Zo beschouwd kun je stellen dat niet de klinische trials zelf, maar de diagnostische tests het hart van medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn, tegenwoordig ook wel evidence-based medicine genoemd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas
    • 1
  1. 1.Claude Bernard Universiteit van LyonLyon

Personalised recommendations