Advertisement

Steekproefgrootte berekenen

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas
Chapter
  • 1.2k Downloads

Klinische research test vaak een mogelijk verschil tussen een nieuwe behandeling en een standaardbehandeling. Statistische Power wordt daarbij gedefinieerd als de kans om een verschil te vinden waar er ook werkelijk een is. Dit is een zeer relevante vraag en vormt misschien wel ‘thé underlying hypothesis’ van de meeste research.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas
    • 1
  1. 1.Claude Bernard Universiteit van LyonLyon

Personalised recommendations