Advertisement

Werk en gezondheid bij allochtone werknemers

  • Maria Peeters
  • Sjiera de Vries
  • Arjaan Hijmans van den Bergh
Chapter

Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen werk en gezondheid van een specifieke groep werknemers: allochtonen. Hoewel goede cijfers ontbreken, zijn er voldoende aanwijzingen om te stellen dat deze groep met meer arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen kampt dan autochtone werknemers. Bovendien zijn de oorzaken en uitingsvormen van deze problemen bij allochtonen voor een deel anders dan bij autochtonen. Het is daarom belangrijk speciale aandacht te besteden aan de arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen van allochtone werknemers. Dat de Nederlandse beroepsbevolking in toenemende mate ‘verkleurt’, brengt echter ook kansen en uitdagingen met zich mee. Ook hier wordt in dit hoofdstuk aandacht aan besteed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Euwema, M., & Rink, F. (2005). Culturele diversiteit in organisaties. In J. Knipscheer & R. Kleber (red.), Psychologie en de multiculturele samenleving (pp. 103–117). Amsterdam: Boom Onderwijs.Google Scholar
  2. Oerlemans, W.G.M., Peeters, M.C.W., & Schaufeli, W.B. (in druk). Ethnic diversity at work: an overview of theories and findings. In K. Näswall, M.J. Hellgren & M. Sverke (Eds.), Balancing work and well-being: the individual in the changing working life (pp. 000–000 [??]). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
  3. Poppel, J. van, Kamphuis, P., Marcelissen, F., & Wersch, S.F.M. (2002). Allochtonen, sociaal-medische begeleiding en reïntegratie. Tilburg: IVA.Google Scholar
  4. Zee, K.I. van der, & Oudenhoven, J.P. van (2006). Culturele diversiteit op het werk. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Maria Peeters
  • Sjiera de Vries
  • Arjaan Hijmans van den Bergh

There are no affiliations available

Personalised recommendations