Advertisement

Testtheorie pp 328-395 | Cite as

Validiteit en betekenis

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

Hoofdstuk 6 besloot met de stelling dat de betrouwbaarheid van een test een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is voor een goede validiteit. Dit houdt in dat voor een goede validiteit een hoge betrouwbaarheid nodig is maar, omgekeerd, dat een betrouwbare test niet per se ook valide is. Om de stelling te kunnen begrijpen is het goed eerst in herinnering te roepen dat het bij betrouwbaarheid gaat om de vraag in hoeverre een testscore herhaalbaar is onder gelijkblijvende condities. Een hoge betrouwbaarheid wordt bereikt als de herhaalbaarheid goed is, wat eveneens betekent dat de meetfout in testscore X klein is. Een test is valide als hij aan zijn doel beantwoordt. Een van de doelen van iedere test is dat hij een bepaalde psychologische eigenschap correct representeert, dus in overeenstemming is met de theorie over deze eigenschap (zie ook hoofdstuk 2). Een test kan ook nog andere doelen hebben, maar die laten we voorlopig even achterwege.Wat betekent de bovengenoemde stelling nu?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations