Advertisement

Testtheorie pp 253-327 | Cite as

Nieuwe ontwikkelingen in testtheorie en testconstructie

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

Sinds in de jaren zestig van de vorige eeuw de klassieke testtheorie tot een min of meer definitieve afronding kwam, is het accent in de testtheorie vooral komen te liggen op een klasse van modellen die wordt aangeduid met item-responstheorie. De fundamenten voor de itemresponstheorie werden vooral gelegd door Lord (1952), Rasch (1960) en Birnbaum (1968). Daarnaast hebben vele onderzoekers bijdragen geleverd aan belangrijke ontwikkelingen in de moderne testtheorie. De genoemde drie hebben echter bijdragen geleverd die heden ten dage het gezicht van de testtheorie bepalen. De verzamelnaam itemresponstheorie is van recenter datum en verenigt een klasse van verwante testmodellen, waaronder de modellen voorgesteld door Lord, Rasch en Birnbaum.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations