Advertisement

Testtheorie pp 190-252 | Cite as

Betrouwbaarheid

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

Het begrip betrouwbaarheid speelt in de testtheorie een centrale rol. We verstaan onder de betrouwbaarheid de mate van herhaalbaarheid van metingen. De vraag naar de herhaalbaarheid kan als volgt worden geformuleerd.Wanneer een test onder gelijkblijvende condities diverse malen aan dezelfde persoon wordt voorgelegd, in hoeverre varieert de verkregen testscore dan over deze testsessies? Een hoog betrouwbare testscore varieert maar weinig over verschillende onafhankelijke testafnemingen.We verwachten bijvoorbeeld dat iemands intelligentie zoals gemeten met een intelligentietest vandaag even hoog is als morgen. Bij sterke fluctuatie zou iemands testscore meer een functie zijn van het toevallige moment van meting dan van eigenschappen van de persoon zelf.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations