Advertisement

Testtheorie pp 76-115 | Cite as

Indelingen, onderscheidingen en begrippen

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

Met het geven van een indeling van tests streven we twee doelstellingen na. Ten eerste krijgt de lezer een systematisch overzicht van beschikbare soorten van tests en testmethodieken. Ten tweede biedt het overzicht een mogelijkheid om diverse, veelgebruikte begrippen uit de testpsychologie op een meer coherente wijze aan de orde te stellen dan door middel van een dorre opsomming van termen en hun betekenis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations