Advertisement

Testtheorie pp 437-461 | Cite as

Ethiek van het testen

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

Jaarlijks worden in Nederland vele honderdduizenden mensen getest. Dit kan plaatsvinden als onderdeel van een psychologisch onderzoek, maar ook ten behoeve van voorspelling of diagnostiek in het kader van onderwijs. De test speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen over mensen. Vooral in het vorige hoofdstuk is hierop uitvoerig ingegaan en is duidelijk geworden dat de test weliswaar geen verantwoordelijkheid van de beslisser kan overnemen, maar dat hij wel een factor van betekenis vormt in het beslissingsproces.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations