Advertisement

Het uitwerken van het jaarplan

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 525 Downloads

Het format biedt ruimte iedere ksf volgens een vast patroon uit te werken. Achtereenvolgens kan er per ksf een eigen analyse of toelichting worden weergegeven, een doel voor het volgende begrotingsjaar en de activiteit of activiteiten waarmee de doelstelling kan worden behaald. Deze aspecten worden in de nu volgende tekst verder toegelicht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations