Advertisement

Planning & Control

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 548 Downloads

Planning & Control (P&C) wordt in deze publicatie nadrukkelijk niet als beheersinstrument voorgesteld. Weliswaar kent P&C een beheersaspect, maar met Control wordt vooral bedoeld dat de tijdens Planning gemaakte beleidskeuzes tijdens de uitvoering op voortgang worden getoetst en zo nodig bijgestuurd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Keuning D, Eppink DJ. Management & Organisatie, Theorie en toepassing. Houten: EPN; 2000. Hoofdstuk 7.3.Google Scholar
  2. Levitt T. Marketing myopia. Harvard Business Review 1960;38(4):45-56.Google Scholar
  3. Wissema JG. De kunst van strategisch ondernemerschap. Groningen/Houten: Stenfert Kroese; 2001. Hoofdstuk 2.1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations