Advertisement

De implementatie van Planning & Control

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 519 Downloads

In dit hoofdstuk beschrijven we de aandachtspunten, valkuilen en tips bij het invoeren van P&C binnen de zorgorganisatie. Het doorvoeren van veranderingen in organisaties wordt meestal gekenmerkt door een of andere vorm van fasering waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de voorbereidings- of ontwerpfase, de planfase, de uitvoeringsfase en de fase van evaluatie en nazorg. Pater et al. (2002) geven als definitie van implementeren drie kernbegrippen, namelijk: maken, leren en inpassen. In het geval van de invoering van P&C betekent dat het ontwerpen van een model voor P&C, medewerkers aanleren ermee te werken en het vervolgens inpassen in de lopende organisatie. In de volgende paragrafen zullen we deze verschillende implementatieaspecten beschrijven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Pater, L., Roest, S., Dubbeldam, S., Verweijen, M., Implementeren, Het speelveld in de praktijk, Hoofdstuk 2, Lemma, Utrecht, 2002, ISBN 90 5189 842 8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations