Advertisement

Inleiding

  • Thomas van Dorsten
Chapter
  • 508 Downloads

De financiering van zorginstellingen verandert: helder omschreven zorgproducten met een transparante kostprijs vormen de basis voor de bekostiging. Een direct gevolg daarvan is dat de zorginstelling niet alle gemaakte kosten – inclusief overhead – vergoed krijgt maar alle kosten uit de gemaakte en gebudgetteerde productie moet betalen. Minder productie betekent minder budget. Daarmee worden productie en efficiency dominante factoren voor het bestaansrecht van de zorginstelling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Thomas van Dorsten

There are no affiliations available

Personalised recommendations