Advertisement

Liesblessures

  • H. Inklaar
Chapter
  • 1.4k Downloads

De term liesblessure is een verzamelnaam voor aandoeningen van verschillende anatomische structuren met als gemeenschappelijk kenmerk pijn in de regio inguinalis. Als de pijn zich beperkt tot de regio pubica en de oorzaak gelegen is in een aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat wordt vaak de term pubalgie gebezigd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. Inklaar
    • 1
  1. 1.KNVBZeist

Personalised recommendations