Advertisement

Enkelletsels (chronisch)

  • C. N. Van Dijk
Chapter
  • 1.4k Downloads

De belangrijkste articulaire oorzaken van chronische enkelklachten zonder voorafgaand trauma zijn osteochondritis dissecans, synovitis, posterieur impingement-syndroom, anterieur impingement- syndroom en het corpus liberum. Veel chronische enkelklachten (zonder voorafgaand trauma) vinden hun oorzaak ech ter in extra-articulaire aandoeningen. Het gaat daarbij om peesaandoeningen, entrapment-syndromen, chronische bursitis, en dergelijke. Aandoeningen van het subtalaire gewricht, het voorste spronggewricht en het gewricht van Chopart kunnen de oorzaak zijn van chronische enkelklachten. Ook moeten in dit verband de stressfracturen worden genoemd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • C. N. Van Dijk
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations