Advertisement

Spierletsels

  • A. W. F. M. Fiévez
Chapter
  • 1.4k Downloads

Van het totaal aantal sportletsels zijn ongeveer 30-50% spier- of spierpeesletsels. Een spierletsel wordt in de Angelsaksische literatuur wel betiteld als ‘strain’. Deze spierletsels kunnen soms leiden tot langdurige invalidering van de sporter. De belemmering om maximaal te presteren en het gemakkelijk ontstaan van recidieven maken deze letsels extra frustrerend voor de sporter. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de sporter en zijn omgeving (‘helpers’) waardoor vaak geen optimaal functioneel eindresultaat bereikt wordt. Bekendheid met en kennis van spieren spierpeesletsels en de daaraan gekoppelde behandeling en begeleiding zijn van belang om in goede harmonie tot een ‘sportief’ eindresultaat te komen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. W. F. M. Fiévez
    • 1
  1. 1.Kliniek Zestienhoven (airport)onderdeel van MedinovaRotterdam

Personalised recommendations