Advertisement

Kniebandletsels

  • R. A. A. Bots
Chapter
  • 1.5k Downloads

Sportletsels betreffen zeer frequent het kniegewricht en bestaan dan uit één of meer letsels van diverse structuren. Afhankelijk van de periode na het trauma wordt gesproken van acuut (< 2 weken), subacuut (2 we ken tot 3 maanden) en chronisch (> 3 maanden). Dit geldt ook voor kniebandletsels.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. A. A. Bots
    • 1
  1. 1.Isala KliniekenWeezenlanden, Zwolle

Personalised recommendations