Advertisement

De stap Openstaan

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Blijvende gedragsverandering is het resultaat van een geleidelijk proces. Daarom wordt er al vroeg in de behandeling gewerkt aan gedragsbehoud. Daar worden namelijk de eerste stappen gezet.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations