Advertisement

Styl 7.1+: Promotor-opiekun (prowadzić i wychowywać)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Wysokie zorientowanie na zadania, niskie zorientowanie na ludzi, pozytywny stosunek do pracy i organizacji, protekcjonalizm w stosunku do podwładnych, którzy postrzegani są jako niedojrzali i wymagający troski. Nie znosi sprzeciwu, przyjmuje postawę mentora i protektora. Przywódca reprezentujący styl 7.1+ jasno wyznacza granice zachowania i przejmuje inicjatywę. Docenia i okazuje wdzięczność za wsparcie jakie otrzymuje od pracowników, lecz nie akceptuje sprzeciwu.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations