Advertisement

Styl 7.7+: Wizjoner (oddanie i wkład)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Wysokie zorientowanie na zadania, wysokie zorientowanie na ludzi, wysokie zorientowanie na działania organizacji, oraz chęć do budowania atmosfery oddania i zaangażowania. Lider o stylu 7.7+ zna wartość każdego pracownika, nieustannie demonstruje swoje zaangażowanie na rzecz osiągania najwyższych standardów działań, których celem jest znajdywanie i przyjmowanie optymalnych rozwiązań akceptowanych i uznawanych przez wszystkich. Ten styl charakteryzuje się potrzebą rozwijania i doskonalenia własnych kompetencji oraz niesienia pomocy pracownikom w realizacji ich potencjału przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości organizacji. Przywódca 7.7+ stara się, żeby każdy członek zespołu włączał się w jego pracę i był w nią szczerze zaangażowany. Analizuje fakty i wysłuchuje wszystkie opinie, aby osiągnąć porozumienie i synergię.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations