Advertisement

Styl 1.1–: Obojętny, cynik (uchylanie się i unikanie)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Niskie zorientowanie na zadania, niskie zorientowanie na ludzi, obojętny stosunek do pracy i organizacji. Silne przekonanie, że życie człowieka nie ma większego znaczenia oraz że losów ludzkości nie da się odmienić. Potrzeba oddzielenia się od reszty społeczeństwa, ukrycia się przed światem, unikania ludzi i bycia niemal niewidzialnym. Osoba o tym stylu ma w zwyczaju mawiać: „Dajcie mi wszyscy święty spokój!“. Unika artykułowania swojego zdania, stara się nie zadawać pytań; tuszuje i ukrywa błędy. Odwleka moment podjęcia decyzji, czekając aż ktoś inny ją podejmie lub problem rozwiąże się sam. Niemal w ogóle nie interesuje się pracą ani ludźmi. Jako lider unika odpowiedzialności, pozwalając, aby sprawy toczyły się własnym rytmem. Nie odczuwa potrzeby wykazania się, unika wszelkich problemów, jest zawsze przygotowany na wiadomość o zwolnieniu go z pracy. Nie lubi zebrań, dyskusji i konfliktów z członkami zespołu, którzy odnoszą wrażenie, że ich liderowi nie zależy ani na pracy, ani na życiu w ogóle. Główną motywacją jest dla niego unikanie każdej formy angażowania się. Rzeczywisty obszar zainteresowań wykracza poza życie korporacyjne. Zawsze dystansuje się od odpowiedzialności za wyniki, stara się unikać osobistych problemów. Pod wpływem presji staje się bierny lub wspierający.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations