Advertisement

Die Transformation der Suburbien in Polen: 1945 – 1989 – 2012 am Beispiel Krakaus

 • Wojciech Przegon
Part of the RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft book series (RFSRL)

Zusammenfassung

Beschäftigt man sich mit der Transformation der suburbanen Räume, also mit urbanen Veränderungen, welche sich im Laufe der Zeit vollziehen, lohnt es sich, sich an die Worte von Frank Lloyd Wright (1958) zu erinnern (zit. nach Ostrowski 1975, S. 7). Er schrieb: „Um die Gegenwart zu begreifen, um in die Zukunft der Städte hineinschauen zu können, muss man einen Blick auf die Vergangenheit werfen, die sich herauskristallisierenden Entwicklungsprozesse ansehen, die zu untersuchenden Fragen aus der Perspektive ihrer Evolution betrachten“.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Adamczewski, J. (1996). Mała encyklopedia Krakowa. Kraków.Google Scholar
 2. Atlas miasta Krakowa (1988). Herausgegeben durch K. Trafas. Warszawa, Wrocław.Google Scholar
 3. Bogdanowski, J. (1968). Architektura krajobrazu stref podmiejskich. Problemy strukturalne i projektowe. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Band II, Kraków, S. 65–78. [zitiert: Gutersohn, H. (1952). Harmonie in der Landschaft. Solothurn]Google Scholar
 4. Bonawentura Pawlicki, M. (2013). Posłowie książki. In W. Przegon (Hrsg.). Park na Woli Duchackiej w Krakowie, wczoraj – dziś – jutro (S. 169–176). Kraków.Google Scholar
 5. Bromek, K. (1955). Opracowanie szczegółowej mapy użytkowania ziemi dla Krakowa. Przegląd Geograficzny, Band 27, Heft 3–4, S. 589–604.Google Scholar
 6. Bromek, K. (1966). Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CXXVIII, Prace Geograficzne, Heft 14, Prace Instytutu Geograficznego, Heft 36, Kraków.Google Scholar
 7. Bromek, K. (1975). Zarys rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa. Rozwój i współczesna struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa, Folia Geographica, Series „Geographica- Oeconomica“, Band VIII, Warszawa, Kraków, S. 15–36.Google Scholar
 8. Bromek, K., & Mydel R. (1972). Uwagi metodyczne do opracowania mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej. Folia Geographica, Series „Geographica-Oeconomica“, Band V, Kraków, S. 149–160.Google Scholar
 9. Cegła, E. (2012). Kraków będzie miastem zwartym. Dziennik Polski, Nr. 280, vom 30. Dezember 2012, Beilage „Nieruchomości“, S. 01–02.Google Scholar
 10. Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa . Enzyklopädie der Gazeta Wyborcza: Enzyklopädische Begriffe, ausgearbeitet durch den wissenschaftlichen Verlag PWN SA, [o. J.] Band 12.Google Scholar
 11. Gołaszewski, T. (1955). Kronika Nowej Huty. Kraków.Google Scholar
 12. Gutersohn, H. (1952). Harmonie in der Landschaft. Solothurn.Google Scholar
 13. Howard, E. (1902). Garden Cities of Tomorrow. London.Google Scholar
 14. Howard, E. (1898). Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform. London.Google Scholar
 15. Malisz, B. (1966). Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. WarszawaGoogle Scholar
 16. Małysa-Sulińska, K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa.Google Scholar
 17. Mydel, R. (1979). Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.Google Scholar
 18. Mydel, R. (1994). Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Wydawnictwo „Secesja“, Kraków.Google Scholar
 19. Mydel, R. (1996). Terytorialny wzrost i ewolucja struktury przestrzennej miasta Krakowa w okresie 1946–1990. Folia Geographica, Series „Geographica-Oeconomica“, Band XXVII – XXVIII, S. 279–296.Google Scholar
 20. Ochrona przyrody i jej zasobów (1966). Herausgegeben von W. Szafer. Kraków.Google Scholar
 21. Ostrowski, W. (19759. Urbanistyka współczesna. Warszawa.Google Scholar
 22. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego (2010). Herausgegeben von R. Cymerman. Olsztyn.Google Scholar
 23. Prażanowski, B. (1974). Nowa Huta. Kraków.Google Scholar
 24. Przegon, W. (2004). Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784–1915. Kraków.Google Scholar
 25. Purchla, J. (2007). Rozwój przestrzenny i problemy urbanistyczne miasta w XIX – XX wieku, In R. Czaja (Hrsg.). Atlas historyczny miast polskich, Heft 1 (S. 17–24). Kraków.Google Scholar
 26. Rączka, J. Wł. (1990). Wpływ urbanizacji na architekturę krajobrazu strefy podmiejskiej. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Band XXXIV/1-2, S. 122–123.Google Scholar
 27. Sokołowska, P. (2002). Struktura agrarno-przestrzenna byłej wsi Mogiła do 1950 roku. Magisterarbeit. Kraków.Google Scholar
 28. Tołwiński, T. (1947, 1948, 1963). Urbanistyka. Band 1: 1947, Budowa miasta w przeszłości; Band 2: 1948, Budowa miasta współczesnego; Band 3: 1963, Zieleń w urbanistyce, Warszawa.Google Scholar
 29. Twaróg, M. (2008). Nowa parkowa Huta. Kraków – dwutygodnik miejski, Nr 11 vom 18. Juni 2008, S. 6.Google Scholar

Rechtsakte

 1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz. 717) – Gesetz vom 27. März 2003 über die Planung und Raumordnung. (Gesetzblatt Nr 80, Position 717)Google Scholar
 2. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 62.627 z późn. zm.) – Gesetz vom 27. April 2001: Umweltschutzrecht. (Gesetzblatt 2001 62.627 mit den späteren ÄnderungenGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.KrakauPolen

Personalised recommendations