Advertisement

De atoomkern en hare samenstelling

 • W. Heisenberg
Part of the Gesammelte Werke / Collected Works book series (HEISENBERG, volume B)

Overzicht

Wanneer men uitgaat van de hypothese, dat de atoomkernen zijn opgebouwd uit eenvoudige elementaire deeltjes, nl. protonen en neutronen, dan is het opvallend hoeveel overeenkomst er bestaat tusschen de „kernmaterie” en gewone materie. In de eerste plaats is het volume der atoomkernen ongeveer evenredig met hare massa, dus met het aantal elementaire bouwsteenen, zoodat de kernen ongeveer een constante dichtheid vertoonen. Verder is de energie, die benoodigd is om één elementair deeltje uit de kern te verwijderen, in eerste benadering constant (fig. 1). Men kan dus de kern vergelijken met een vloeistofdruppel, waarvan de protonen en neutronen de „moleculen” zijn. De constante energie, benoodigd voor het verwijderen van een elementair deeltje kan men vergeleken met een „verdampingswarmte”. Een verdere conclusie, die uit het vloeistofdruppelbeeld volgt, is het bestaan van een oppervlaktespanning, waardoor de geringere bindingsenergie per deeltje der lichte kernen, vergeleken met de zwaardere kernen, verklaard kan worden. Evenals bij een vaste stof of bij een vloeistof krachten tusschen de atomen en tusschen de moleculen aanwezig zijn, wier werkingssfeer ongeveer even groot is als gemiddelde afstand van 2 atomen of 2 moleculen (2.10−8 cm) moet men aannemen, dat in de kernvloeistof tusschen de samenstellende deeltjes, dus in het bijzonder tusschen een neutron en een proton, krachten heerschen, wier werkingsfeer van dezelfde grootte-orde is als hun gemiddelde afstand in de kern (~ 2.10−13 cm).

Fig. 1.

Bindingsenergie, per elementair deeltje, der atoomkernen als functie van het aantal A der samenstellende deeltjes (links in 0,001 at. gew. eenheden, rechts in MeV). Door de best bekende punten is een vloeiende lijn getrokken. De periodiciteit voor A < 20 is door een zigzaglijn schematisch aangeduid.

The Constitution of the Atomic Nucleus

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. H. Euler, Naturwissenschaften 25, 201, 1937.ADSCrossRefGoogle Scholar
 2. H. Euler, Z. Phys. 105, 553, 1937.ADSCrossRefGoogle Scholar
 3. W. Wefelmeier, Naturwissenschaften 25, 525, 1937.ADSCrossRefGoogle Scholar
 4. W. Wefelmeier, Z. Phys. 107, 332, 1938.ADSCrossRefGoogle Scholar
 5. H. Yukawa, Proc. phys. math. Soc. Japan 17, 48, 1935.Google Scholar
 6. O. Hahn and F. Strassmann, Naturwissenschaften 27, 11, 1939.ADSCrossRefzbMATHGoogle Scholar
 7. G. J. Sizoo, G. E. Uhlenbeck, de Ingenieur 52, E, 47, 56, 1937.Google Scholar
 8. W. de Groot, Philips’ Tech. T. 2, 97, 1937.Google Scholar
 9. W. de Groot, Chem. weekblad 84, 2, 1937.Google Scholar
 10. O. Hahn and F. Strassmann, Naturwissenschaften 27, 89, 1939.ADSCrossRefzbMATHGoogle Scholar
 11. F. Joliot, I. Curie, P. Savitch, C. R. Acad. Sci., Paris, 202, 341, 343, 1939.Google Scholar
 12. O. R. Frisch, Nature, London, 143, 276, 1939.ADSCrossRefzbMATHGoogle Scholar
 13. Lise Meitner and O. R. Frisch, Nature, London, 143, 239, 1939.ADSCrossRefzbMATHGoogle Scholar
 14. N. Bohr, Nature, London, 143, 330, 1939.ADSCrossRefzbMATHGoogle Scholar
 15. C. F. v. Weizsäcker, Naturwissenschaften 27, 133. 1939.CrossRefzbMATHGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1984

Authors and Affiliations

 • W. Heisenberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations