Advertisement

An Effective Application of Soft Computing Methods for Hydraulic Process Control

Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 188)

Abstract

The article deals with the modeling and predictive control of real hydraulic system using artificial neural network (ANN). For the design of optimal neural network model structure we developed procedures for creation optimal-minimal structure which ensure desired model accuracy. This procedure was designed using genetic algorithms (GA) in Matlab-Simulink. The predictive control algorithm was implemented using CompactLogix programmable logic controller (PLC). The main aim of the proposed paper is design of methodology and effective real-time algorithm for possible applications in industry.

Keywords

Neural network genetic algorithm predictive control PLC realization optimization methods 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Oravec, M., Polec, J., Marchevský, S.: Neurónové siete pre číslicové spracovanie signálov. Vydavateľstvo FABER, Bratislava (1998) (in Czech)Google Scholar
 2. 2.
  Haykin, S.: Neural networks – A Comprehensive Foundation. Macmillan College Publishing Company, New York (1994)Google Scholar
 3. 3.
  Sinčák, P., Andrejková, G.: Neurónové siete – Inžiniersky prístup I, Technická univerzita, Košice (1998), http://www.ai-cit.sk/source/publications/books/NS1/html/index.html (in Slovak)
 4. 4.
  Körösi, L., Kozák, Š.: Optimal Self Tuning Neural Network Controller Design. In: 16th IFAC World Congress, Praha, Czech Repubic (2005)Google Scholar
 5. 5.
  Jadlovská, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využtím neurónových sietí, Košice (2003) ISBN 80-88941 -22 -9 (in Slovak)Google Scholar
 6. 6.
  Dideková, Zuzana – Kajan, Slavomír: Riadenie nelineárnych systémov pomocou neurónových sietí optimalizovaných genetickými algoritmami. In: Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2, Vydavateľstvo STU, Bratislava (2010) ISBN 978-80-227-3241-3 (in Slovak)Google Scholar
 7. 7.
  Körösi, L.: Príspevok k problémom optimalizácie štruktúr umelých neurónových sietí. Dizertačná práca. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU, Bratislava, 126s (2010) (in Slovak)Google Scholar
 8. 8.
  Abdi, H., Salami, A., Ahmadi, A.: Implementation of a new neural network function block to programmable logic controllers library function. World Academy of Science, Engineering and Technology 29 (2007)Google Scholar
 9. 9.
  Kajan, S.: Modelovanie a riadenie systémov pomocou neurónových sietí s ortogonálnymi funkciami v prostredí MATLAB. In: Technical Computing Prague (2006): 14th Annual Conference Proceedings (in Slovak)Google Scholar
 10. 10.
  Mrafko, L., Mrosko, M., Körösi, L.: PLC a ich programovanie 1. Čo je to PLC? In: Posterus (2010) ISSN 1338-0087, http://www.posterus.sk/?p=6903 (in Slovak)

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Control and Industrial Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Information TechnologySlovak University of TechnologyBratislavaSlovak Republic

Personalised recommendations