Advertisement

Area of Interest and its Natural Conditions

 • Miloš Gregor
Chapter
Part of the Springer Theses book series (Springer Theses)

Abstract

Area of interest, where we have processed the majority of analyses in present work is located in the western part of Slovakia in the territory of upper part of the Nitra river catchment (Fig. 4.1).

Keywords

Slovak Republic Quaternary Sediment Hydrogeological Condition Neogene Sediment Runoff Regime 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Auxt A (1983) Hydrogeologické pomery severnej časti Vtáčnika so zameraním na vzťah banskej činnosti a podzemných vôd [In Slovak] (Hydrogeological conditions in the northern part of Vtacnik Mts. with focusing on the relationship of mining and groundwater). Master thesis, Comenius University, Bratislava, 84 pGoogle Scholar
 2. Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002) [In Slovak] (The country atlas of the Slovak Republic) Kolektív autorov, 2002: 1. vyd., Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR, 2002, 244 p. ISBN:80-88833-27-2Google Scholar
 3. Dovina V, Lexa J, Vrana K, Konečný V, Gross P, Vozár J, Kullmanová A, Planderová E, Sitár V (1985) Zhodnotenie hydrogeologických pomerov Vtáčnika [In Slovak] (Evaluation of hydrogeological conditions of Vtacnik Mts.). Partial Final Report, Hydrogeologický výskum vybraných oblastí SSR. GÚDŠ, Bratislava, 161 pGoogle Scholar
 4. Fatulová E, Kadnár R (1986) Krasové vody južnej časti Považského Inovca [In Slovak] (Karst waters in south part of Povazsky Inovec Mts.). Study IGHP, Žilina, Bratislava, SGÚGoogle Scholar
 5. Fendek M, Bodiš D, Havrila M, Kohút M (1985) Geotermálna energia severovýchodnej časti topoľčianskeho zálivu—prognózne zásoby [In Slovak] (Geothermal energy of northeastern part of the Topolcany geothermal gulf). Partial Final Report, Geologický výskum vybraných oblastí SSR z hľadiska využitia geotermálnej energie, názov čiastkovej úlohy: Hydrogeotermálny výskum vybraných oblastí SSR. GÚDŠ, Bratislava, 40 pGoogle Scholar
 6. Franko O, Kullman E, Melioris L, Vrana K (1993) Vysvetlivky k hydrogeologickej mape 1:50 000 regiónu Horná Nitra [In Slovak] (Explanations to the hydrogeological map 1:50 000 of Upper Nitra region). Partial Final Report, Hydrogeologický výskum Slovenska. GÚDŠ, BratislavaGoogle Scholar
 7. Franko O, Pospíšil P, Gazda S (1976) Hydrogeológia územia listu—45 Nitra mapy ČSSR 1:200 000 [In Slovak] (Hydrogeology of area in list 45—Nitra in scale 1:200 000). Partial Final Report. Základný hydrogeologický výskum spojený so zostavením hydrogeologických máp, GÚDŠ, 216 pGoogle Scholar
 8. Franko O, Gazda S, Gross P, Samuel O (1968) Základný hydrogeologický výskum bojnických termálnych vôd vo vzťahu k ťažbe uhlia na nováckom ložisku, záverečná správa [In Slovak] (Basic hydrogeological research of Bojnice thermal waters in relation to coal mining at the Novaky deposit, final report). GÚDŠ, Bratislava, 431 pGoogle Scholar
 9. Gregor M (2009) Možnosti využitia programovania v hydrogeológii [In Slovak with English abstract and summary] (Possibilities of using programming in hydrogeology). Rigorous thesis, Comenius University, Bratislava, 68 pGoogle Scholar
 10. Hároníková K (1988) Hydrogeologické pomery kvartéru Nitry od Nitry po Nové Zámky [In Slovak] (Hydrogeological conditions of Nitra river quaternary sediments between Nitra and Nove Zamky). Master thesis, Comenius University, BratislavaGoogle Scholar
 11. Holbay M (1981) Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Strážovských vrchov [In Slovak] (Hydrogeological conditions in the southwestern part of Strazovske vrchy Mts.). Master thesis, Comenius University, Bratislava, 63 pGoogle Scholar
 12. Jassinger F (1986) Bánovce nad Bebravou—štúdia komplexného využitia termálneho zdroja [In Slovak] (Banovce nad Bebravou—a study of comprehensive use of the thermal source). Preliminary IGP, Športprojekta, BratislavaGoogle Scholar
 13. Klago M, Zbořil Ľ, Vandrová G (1984) Nitra—hydrotermálne vrty—štúdia [In Slovak] (Nitra—hydrothermal boreholes—study), hydrogeological study. IGHP, Žilina, 40 pGoogle Scholar
 14. Krumlová J, Englišová A, Cséfalvayová E (1965) Vyhodnotenie doplňujúceho hydrogeologického prieskumu na úlohe “Štátna pozorovacia sieť v povodí rieky Nitra, v úseku medzi Nitrianskym Pravnom a Nitrou” [In Slovak] (Evaluation of additional hydrogeological research on project “National observatory of the Nitra river catchment, in the section between Nitrianske Pravno and Nitra”). Final Report, Vodné zdroje Bratislava, 32 pGoogle Scholar
 15. Kmeť P (1985) Hydrogeologické pomery kryštalinika Suchého a Malej Magury v Strážovských vrchoch [In Slovak] (Hydrogeological conditions of crystalline rocks of Suchy and Mala Magura in Strazovske vrchy Mts.). Master thesis, Comenius University, Bratislava, 84 pGoogle Scholar
 16. Kopřiva Š (1973) Bánovce nad Bebravou—ŠM, odvodnenie pozemkov, podrobný hydropedologický prieskum [In Slovak] (Banovce nad Bebravou—SM, parcels drainage, a detailed hydropedological survey). State Melioration Management, Levice, 16 pGoogle Scholar
 17. Lauko V, Némethyová M, Novomestská D, Kosťov K (1986) Vyhodnotenie HG prieskumu na lokalite Bánovce nad Bebravou - Tatra n.p. [In Slovak] (Evaluation of the hydrogeological survey of the site Banovce nad Bebravou—Tatra n.p.). HGP Vodné zdroje, Bratislava, 37 pGoogle Scholar
 18. Lauko V, Novomestská D, Juhásová R, Tadanaiová H (1981) Vyhodnotenie čerpacích skúšok na jestvujúcich studniach KSP-1 a KSP-2 v Prievidzi [In Slovak] (Evaluation of pumping test on existing wells KSP-1 and KSP-2 in Prievidza). Hydrogeological survey, Bratislava, 7 pGoogle Scholar
 19. Mazúr E, Lukniš M (1986) Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko [In Slovak] (Geomorphological classification of SSR and CSSR. Part of Slovakia). Slovak Cartography, BratislavaGoogle Scholar
 20. Mikuláš E, Lednár V, Makrányiová Z (1972) Bánovce nad Bebravou—vyhodnotenie vrtu HB-1 [In Slovak] (Banovce nad Bebravou—evaluation of borehole HB-1). HGP Vodné zdroje, Bratislava, 8 pGoogle Scholar
 21. Némethyová M, Čepela J, Palkovičová M, Markóová H (1982) Topoľčany—vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu HVH-1 [In Slovak] (Topoľčany—hydrogeological evaluation of exploratory borehole HVH-1). Hydrogeological research, Vodné zdroje, 13 pGoogle Scholar
 22. Némethyová M, Krška R (1999) Bánovce nad Bebravou—prieskum kontaminácie horninového prostredia na pozemku f. Progas spol. s r.o. [In Slovak] (Banovce nad Bebravou—a survey of ground environment contamination on the parcel Progas s.r.o.). IGP, Vodné zdroje, Bratislava, 10 pGoogle Scholar
 23. Polák R (1992) Bánovce nad Bebravou—VAB—prieskum obsahu chlórovaných uhľovodíkov v zeminách a podzemných vodách [In Slovak] (Banovce nad Bebravou—VAB—survey of chlorinated hydrocarbons content in soils and groundwater). Orientational Hydrogeological Research, Hydropol, BratislavaGoogle Scholar
 24. Roháčková I (1984) Hydrogeologické pomery pohoria Vtáčnik a priľahlej časti Hornonitrianskej kotliny medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Hornou Vsou [In Slovak] (Hydrogeological conditions in the Vtacnik Mts. and the adjacent part of Upper Nitra basin between Lehota pod Vtacnikom and Horna Ves). Master thesis, Comenius University, Bratislava, 117 pGoogle Scholar
 25. Stančík S (2004) Odtokové pomery povodia hornej Nitry a prognóza ich vývoja [In Slovak with English summary] (Runoff conditions in Upper Nitra and prediction of their development). Master thesis, Comenius University, Bratislava, 72 pGoogle Scholar
 26. Suchna M (1994) Prievidza—ČSPHM, záverečná správa o zistení ekologického zaťaženia horninového prostredia a podzemnej vody ropnými látkami [In Slovak] (Prievidza—CSPHM, final report on the findings of the environmental contamination of the rock environment and groundwater by petroleum products). HGP, Geotest, Bratislava, 7 pGoogle Scholar
 27. Šalagová V, Vrábľová M (1986) Strážovské vrchy—JZ časť hydrogeologického rajónu MP 066 [In Slovak] (Strazovske vrchy Mts.—SW part of the hydrogeological region MP 066). Study report, IGHP, Žilina, Bratislava, 70 pGoogle Scholar
 28. Šarlayová M, Novomestská D, Juhászvá R, Tadanaiová H (1981) Vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu HBK-1 na lokalite Bánovce nad Bebravou—kúpalisko [In Slovak] (Evaluation of the exploratory hydrogeological borehole HBK-1 on the site Banovce nad Bebravou—swimming pool). HGP, Vodné zdroje, Bratislava, 9 pGoogle Scholar
 29. Šimon L, Elečko M, Lexa J, Pristaš J, Halouzka R, Konečný V, Gross P, Kohút M, Mello J, Polák M, Havrila M, Vozár J (1997) Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny [In Slovak] (Geological map of Vtacnik Mts. and Horna Nitra basin). Ministry of Environment, Slovak republic, BratislavaGoogle Scholar
 30. Takáčová J, Bukovská E (1970) Topoľčany—vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu HT-1 [In Slovak] (Topolcany—hydrogeological evaluation of exploratory borehole HT-1). Hydrogeological Research, Vodné zdroje, Bratislava, 9 pGoogle Scholar
 31. Takáčová J, Bukovská E, Števušková V (1968) Povodie rieky Nitry medzi Nitrianskym Pravnom a Nitrou—záverečná správa zo základného HGP [In Slovak] (Nitra river catchment between Nitrianske Pravno and Nitra—final report from the basic hydrogeological research). Vodné zdroje, Bratislava, 74 pGoogle Scholar
 32. Vondráček L, Brodňanová E, Masný M, Brüllová M, Čamaj P (1992) Handlová—južné pole. Záverečná správa [In Slovak] (Handlova—south territory. Final report). Hydrogeological research, Geologický prieskum, Spišská Nová VesGoogle Scholar
 33. Vondráček L, Brodňanová E, Sandanus M (1983) Handlová—Biela Skala, surovina: hnedé uhlie, ložiskový a hydrogeologický prieskum [In Slovak] (Handlova—Biela Skala, material: brown coal, bearing and hydrogeological investigation). Final Report, Geologický prieskum, Spišská Nová Ves, 24 pGoogle Scholar
 34. Žitňan M (1986) Hydrogeologické pomery juhovýchodnej časti Považského Inovca [In Slovak] (Hydrogeological conditions in the southeastern part of Povazsky Inovec Mts.). Master thesis, Comenius Univeristy, Bratislava, 72 pGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of HydrogeologyComenius UniversityBratislavaSlovakia

Personalised recommendations