Advertisement

Språkteknologisk Støtte for Norsk Språk

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Språkteknologiske verktøy og ressursar er programvare utvikla for å handsame menneskeleg språk, og blir difor ofte kalla ‘menneskeleg språkteknologi’. Menneskeleg språk finst i munnleg og skriftleg form. Medan tale er den eldste og evolusjonsmessig mest opphavlege forma for språkleg kommunikasjon, blir kompleks informasjon og det meste av menneskeleg kunnskap lagra og overført i skriftlege tekster

Keywords

Spelling Checker System Saman Ernar Formatering 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations