Advertisement

Språkteknologisk støtte for norsk språk

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Språkteknologiske verktøy og ressurser er programvare utviklet for å håndtere menneskelig språk og kalles derfor ofte ‘menneskelig språkteknologi’. Menneskelig språk finnes i muntlig og skriftlig form. Mens tale er den eldste og evolusjonsmessig mest opprinnelige formen for språklig kommunikasjon, blir kompleks informasjon og det meste av menneskelig kunnskap lagret og overført i skriftlige tekster. Teknologi for tale og tekst prosesserer eller produserer språk i henholdsvis muntlig og skriftlig form, men begge typer teknologi bruker ordbøker og grammatiske og semantiske regler. Dette betyr at språkteknologi knytter språk til ulike former for kunnskap, uavhengig av mediet (tale eller tekst) kunnskapen er uttrykt i.

Keywords

Spelling Checker 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations