Advertisement

TECHNOLOGIE JĘZYKOWE DLA JĘZYKA POLSKIEGO

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Technologie językowe to dział informatyki zajmujący się przetwarzaniem języka naturalnego – dlatego też często nazywane są technologiami języka naturalnego. Język naturalny występuje w odmianie mówionej i pisanej. Podczas gdy mowa jest najstarszą i najbardziej naturalną formą komunikacji, bardziej złożone informacje i większość ludzkiej wiedzy jest zapisana i przekazywana w formie pisemnej. Powyższym formom komunikacji odpowiadają technologie przetwarzania i generowania mowy i tekstu pisanego. Język cechują jednak również aspekty wspólne dla obydwu jego postaci, takie jak słowniki, znaczna część gramatyki oraz znaczenie zdań. Z tego względu wiele z technologii językowych (TJ) łączy w sobie obydwa aspekty i trudno je przyporządkować ściśle do technologii przetwarzania tekstu lub mowy. Należą do nich technologie wiążące język z wiedzą. Rysunek 1 ukazuje główne typy technologii językowych.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Computational Linguistics Spelling Chequer Portal Computational 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations