Advertisement

O Galego Na Sociedade Europea Da Información

  • Carmen García Mateo
  • Montserrat Arza Rodríguez
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

O galego pertence á familia das linguas románicas. É a lingua cooficial na rexión española de Galicia. Galicia ten máis de 2.800.000 de habitantes. Aproximadamente dous millóns de persoas son falantes habituais de galego e medio millón máis emprégao como segunda lingua.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Entre Eles Real Academia AVANCES RECENTES 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • Carmen García Mateo
    • 1
  • Montserrat Arza Rodríguez
    • 1
  1. 1.Universidade de VigoVigo, GaliciaSpain

Personalised recommendations