Advertisement

Un Risco Para as Nosas Linguas E Un Reto Para a Tecnoloxía Lingüística

  • Carmen García Mateo
  • Montserrat Arza Rodríguez
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Estamos a presenciar unha revolución dixital que ten importantes repercusións nas comunicacións e na sociedade. Os recentes avances na tecnoloxía da comunicación dixital e en rede equipáranse ás veces coa invención da imprenta de Gutenberg.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Grande Opor Viable Para Para Satisfacer 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  • Carmen García Mateo
    • 1
  • Montserrat Arza Rodríguez
    • 1
  1. 1.Universidade de VigoVigo, GaliciaSpain

Personalised recommendations