Advertisement

Eesti Keele Keeletehnoloogiline Tugi

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

Keeletehnoloogiaks, sageli kasutatakse ka nimetust “inimkeeletehnoloogia” (ingl k human language technology), nimetatakse inimkeele käsitlemiseks loodud tarkvarasüsteeme. Keelel on nii suuline kui ka kirjalik vorm. Kõne on neist vanem ja evolutsiooniliselt loomulikum, samas just kirjalikud tekstid säilitavad keerukat informatsiooni ja enamikku inimeste teadmistest. Kõne- ja tekstitehnoloogiad töötlevad (ja ka genereerivad) keele eri vorme, kasutades selleks sõnastikke, grammatikareegleid ja semantikat. Seega väljendavast meediast (kõne või tekst) sõltumata ühendab keeletehnoloogia keele erinevaid teadmisi.

Keywords

Computational Linguistic Human Language Language Translation Research Infrastructure Technology Infrastructure 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations