Advertisement

Quant a Meta-Net

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

META-NET és una xarxa d’exceŀlència creada per la Comissió Europea. Actualment la xarxa està formada per 54 centres d’investigació en 33 països europeus. META-NET agrupa l’Aliança Europea de Tecnologia Multilingüe (META en anglès), una comunitat creixent d’organitzacions i professionals de les tecnologies del llenguatge a Europa.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations