Advertisement

El Català A La Societat De La Informació Europea

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

El català forma part de la família de llengües romàniques. La llengua catalana té uns 8 milions de parlants nadius, i hi ha gairebé 12 milions de persones que la poden parlar. És llengua cooficial en tres regions d’Espanya: Catalunya, les Illes Balears i la Regió de València, i també es parla en alguns pobles fronterers d’Aragó i Múrcia. És l’única llengua oficial d’Andorra i també es parla en el departament francès dels Pirineus Orientals (conegut com a Catalunya Nord), i a la ciutat italiana de l’Alguer a Sardenya.

Keywords

International Student Lifelong Learn Language Translation International Student Assessment Version Catalanes 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations