Advertisement

RESUM

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

El llenguatge és el mitjà principal de comunicació entre les persones. Ens permet expressar idees i sentiments, ens ajuda a aprendre i a ensenyar, és essencial per la vida, és el principal vehicle per transmetre la cultura i és un símbol de la nostra identitat cultural.

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Principal Conclusion Corpus Oral Seran Capaces 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations