Advertisement

Warsaw: Spatial Growth with Limited Control

 • Mirosław Grochowski
 • Piotr Korcelli
 • Elzbieta Kozubek
 • Tomasz Sławiński
 • Piotr Werner
Chapter

Abstract

In this chapter the case of the Warsaw Metropolitan Area (WMA) is presented as an example of how systemic political and economic change resulting from decentralization and democratization influence urban development processes. The shift from the system of central planning and rigid control to a decentralised system promoting local autonomy and to market-based rules of development, as well as a re-birth of local democracy and the empowerment of local government has created strong incentives for economic development over the last 20 or so years. However, dynamic development processes also often assume a spontaneous character which may lead to conflicts, impede development processes and make efficient use of the development potential of a region impossible.

Keywords

Metropolitan Area Spatial Planning Spatial Development Urban Sprawl Technical Infrastructure 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Bijak J, Kicinger A, Kupiszewski M, Śleszyński P (2007) Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy (Feasibility study for the estimation of the actual population size of the city of Warsaw). Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (Central European forum For migration and population research CEFMR), Working paper 2/2007, WarsawGoogle Scholar
 2. Domański B (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania, skutki (Foreign capital in Polish industry. Regularities of distribution, determinants, and results). IGiGP, Jagiellonian University, KrakówGoogle Scholar
 3. Gawryszewski A, Korcelli P, Nowosielska E (2000) Funkcje metropolitalne Warszawy (metropolitan functions of Warsaw). IGiPZ PAN, WarsawGoogle Scholar
 4. Grochowski M (2009) Cooperation and networking in metropolitan areas—from community of problems to community of common interests in the Warsaw metropolitan area. In: European urban system: metropolization and networking, Europa XXI, vol 19. IGiPZ PAN, Polish Geographical Society, WarsawGoogle Scholar
 5. Grochowski M (2010) Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań (Self government in metropolita areas. Report), Samorząd Terytorialny, Nr 6/2010, Wolters Kluwers, WarsawGoogle Scholar
 6. Komornicki T (2003) Export competitiveness of Polish poviats and big towns on the market of an enlarged European Union. Europa XXI, No. 10, IGiPZ PAN, WarsawGoogle Scholar
 7. Korcelli-Olejniczak E (2004) Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990–2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej (Metropolitan functions of Berlin and Warsaw. Interdependence of positioning in the system of cities in Central Europe). IGiPZ PAN, WarsawGoogle Scholar
 8. Lijewski T (2003) Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm (Concentration of economic activities center based on the list of 500 enterprises). Przegląd Geograficzny, nr 53, 3, IGiPZ PAN, WarsawGoogle Scholar
 9. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour, and Social Policy) (2003) Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Strategy of Mozowieckie Voivodship Development), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, WarszawaGoogle Scholar
 10. Śleszyński P (2007) Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski (Economic control functions in the Polish space). Prace Geograficzne, 213, IGiPZ PAN, WarsawGoogle Scholar
 11. Statut Stowarzyszenia Metropolia (Charter of the Association Metropolia Warszawa) (2009) WarsawGoogle Scholar
 12. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Strategy of Mozowieckie Voivodship Development). Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 2003Google Scholar
 13. Strzelecki Z, Kucińska M (2005) Żywiołowe rozprzestrzenianie sie metropolii warszawskiej (Sponteneous spreading of Warsaw metropolis). In: Kozłowski S (ed) Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast—narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce (Spontenenous spreading of cities in Poland—growing problem of urban agglomerations in Poland), KUL-PAN, Białystok, Lublin, WarsawGoogle Scholar
 14. Taylor Z, Ciechański A (2006) Deregulation in Polish rail transport. Transp Rev 26(3):305–324CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 • Mirosław Grochowski
  • 1
 • Piotr Korcelli
  • 2
 • Elzbieta Kozubek
  • 3
 • Tomasz Sławiński
  • 4
 • Piotr Werner
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland
 2. 2.Institute of Geography and Spatial OrganizationPolish Academy of SciencesWarsawPoland
 3. 3.Institute of Geodesy and CartographyWarsawPoland
 4. 4.Mazowian Office for Regional PlanningWarsawPoland

Personalised recommendations