Advertisement

O META-NET-e

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 5)

Abstract

Sieť podporuje Európu tým, že ju spája ako jediný digitálny trh a informačný priestor. META-NET stimuluje a podporuje rozvoj viacjazyčných technológií všetkých európskych jazykov

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations