Advertisement

Slovenčina V Európskej Informačnej Spoločnosti

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 5)

Abstract

Slováci v zahraničí predstavujú rôzne skupiny: sú to potomkovia pôvodných obyvateľov Slovenska, ktorí odchádzali do iných oblastí bývalého Rakúsko-Uhorska, potomkovia novších vysťahovalcov zo Slovenska v zámorí (emigrantské vlny od konca 19. do polovice 20. storočia)

Keywords

Computational Linguistic Language Translation Versus Prepi 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations