Advertisement

Zhrnutie

  • Georg RehmEmail author
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META, volume 5)

Abstract

Európa sa počas posledných 60 rokov stala významnou politickou a ekonomickou silou, kultúrne a jazykovo je však stále veľmi rôznorodá.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations