Advertisement

Het Nederlands in de Europese Informatiemaatschappij

  • Georg Rehm
  • Hans Uszkoreit
Chapter
Part of the White Paper Series book series (META)

Abstract

In Nederland is het Nederlands de gemeenschappelijke geschreven en gesproken taal en de moedertaal van de overgrote meerderheid van de bevolking. Nederland hee een officieel erkende minderheidstaal, het Fries, gesproken in de provincie Friesland. Er zijn verschillende immigrantentalen

Keywords

Wordt Door Gevormd Door Wordt Gevormd 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

  1. 1.DFKIBerlinGermany

Personalised recommendations