Advertisement

Kinderarmut pp 34-51 | Cite as

Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in Polen

Chapter
 • 11k Downloads

Zusammenfassung

Armut, ebenso wie Arbeitslosigkeit, stellt das hauptsächliche gesellschaft - liche Problem im heutigen Polen dar, sowohl aufgrund ihrer Tragweite als auchihrer Natur. Hinsichtlichihrer Tragweite schwanken die Schätzwerte von Armut je nachden angewandten Armutsmaßstäben und Armutsgrenzen. Ende 2003 lebten 12 % der Bevölkerung in extremer Armut, d.h. unterhalb des Existenzminimums, während 20 % der Bevölkerung unterhalb der relativen Armutsgrenze anzusiedeln waren (GUS 2003). Das Syndrom der „strengen Armut“ charakterisiert Familien, die von Arbeitslosigkeit, niedrigem Bildungs- und Qualifizierungsniveau des Familienoberhauptes, großer Kinderzahl in der Familie, dem Leben in ländlichen Gebieten und Kleinstädten geprägt sind, besonders in den Regionen strukturell bedingter Massenarbeitslosigkeit (Gebiete in Nordostund Nordwest-Polen).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Balcerzak-Paradowska, Bozena/Graniewska, Danuta/Kolaczek, Bozena /Glogosz, Dorota (1997): Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszosc i przyszlość [Numerous families in Poland. The past and the present], Warszawa: IPiSS Google Scholar
 2. Bertman, Stephen (1998): Hyperculture. The Human Cost of Speed, Westport, Conn: Praeger Google Scholar
 3. Biala ksiega. (2004): „Biala księga“ mlodziezy polskiej [White book of the Polish youth], Warszawa: MENiS Google Scholar
 4. Daly, Mary (1989): Women and Poverty. Dublin: Attic Press Google Scholar
 5. Czapiński, Janusz/Panek, Tomasz (eds.) (2003): Diagnoza spoleczna 2003. Warunki i jakość zycia Polaków [Social diagnosis 2003. Conditions and quality of life of the Poles], Warszawa: Wyższa Szkola Finansówi Zarządzania Google Scholar
 6. Glendinning, Caroline/Millar Jane (eds.) (1992): Women and Poverty in Britain in the 1990s. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Google Scholar
 7. Golinowska, Stanislawa/Balcerzak-Paradowska, Bozena/Kolaczek, Bozena/Głogosz, Dorota (1996): Dzieci w trudnychsytuacjach. Raport IPiSS [Children in difficult situations. Raport], nr 10, Warszawa: IPiSS Google Scholar
 8. GUS (2003): Sytuacja gospodarstw domowychw 2003 r. w świetle wyników badań budzetów gospodarstw domowych[Situation of households in 2003 in the light of Household Budget Survey results], www.stat.gov.pl
 9. Herbst, Jan (2005): Uwarunkowania dostępu do wychowania przedszkolnego [Conditions of access to the preschool education], paper presented at the conference “Alternative forms of preschool education”, March5th, 2005 Google Scholar
 10. Korzeniewska, Katarzyna/Tarkowska Elżbieta (2002): Lata tłuste, lata chude. Spojrzenia na biede w społecznościachlokalnych[Lean years, years of plenty… Looking at poverty in local communities], Warszawa: Wyd. IFiS PAN Google Scholar
 11. Kwieciński, Zbigniew (2002): Wykluczanie [Exclusion], Torun: Wyd. UMK Google Scholar
 12. Lachowski, Stanislaw/Bujak, Franciszek/Zagórski, Jerzy (1998): Obciazenie praca dzieci z rodzin rolniczych. Raport z badan [Work burden in farmer children. Researchreport], Lublin: Instytut Medycyny Wsi Google Scholar
 13. Łagodzinśki, Wieslaw (2003): Dzieci w statystyce [Children in Statistics], in: Polska dla dzieci. Ogólnopolski Szczyt w SprawachDzieci, Warszawa 23–24 maja 2003. Materialy i dokumenty [Poland for Children. Polish Summit Concerning Children] Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka Google Scholar
 14. Lewis, Oscar (1970): The Culture of Poverty, in: Anthropological Essays by Oscar Lewis, New York: Random House Google Scholar
 15. Lister, Ruth (1995): Women in Poverty, in: Funken, Klaus/P.Cooper Penny (eds.) Old and New Poverty. The Challenge for Reform. London: Rivers Oram Press Google Scholar
 16. Millar, Jane/Glendinning Caroline (1989): Gender and Poverty, “Journal of Social Policy”, vol. 18, part 3 Google Scholar
 17. Murawska, Barbara (2004): Segregacja na progu szkoły podstawowej [Segregation at the threshold of the primary school], Warszawa: ISP Google Scholar
 18. Pamiętniki (2003): Pamietniki bezrobotnych[Memoirs of the unemployed], vol. 1–2, Warszawa: SGH Google Scholar
 19. Poverty Indicators (1997): Poverty Indicators (in View of Household Budget Survey), Warszawa: GUS Google Scholar
 20. Roker, Debi/Coleman, John (2000) ‘The Invisible Poor’: Young People Growing up in Family Poverty, in: Bradshaw, Jonathan/Sainsbury, Roy (eds.) Experiencing Poverty, Aldershot: Ashgate Google Scholar
 21. Szpocinski, Andrzej/Ziółkowski, Marek (2001): Przemiany wsferze edukacji, nauki, mediówi kultury [Change in education, science, media and culture], in: Wnuk-Lipiński, Edmund/Ziółkowski, Marek (eds.) Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy [The first decade of independence. Towards a sociological synthesis], Warszawa: ISP PAN Google Scholar
 22. Tarkowska, Elzbieta (1999): Social History of Poverty in Central Europe: the Polish Case. Rural Poverty on Former State Farms, www.univie.ac.at/iwm/publ/soco69pp.pdf
 23. Tarkowska, Elzbieta (2000a): Dziedziczenie biedy [Poverty inheritance], “Kronika”, No. 5, Warszawa: Instytut Lecha Wałęsy Google Scholar
 24. Tarkowska, Elżbieta (ed.) (2000b): Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce [To understand the poor. On past and present poverty in Poland]. Warszawa: Typografika. Google Scholar
 25. Tarkowska, Elżbieta (2000c): Wiejska bieda i dzieci [Rural poverty and children], in: K.Gorlachand A.M.Pyrc (eds.), Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku [The crucial social problems of Polish countryside at the threshold of XXI century], Kraków: Instytut Socjologii UJ Google Scholar
 26. Tarkowska, Elżbieta (2002a): Intra-household gender inequality: hidden dimensions of poverty among Polish women, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 35 (2002) Google Scholar
 27. Tarkowska, Elżbieta (2002b): Poverty and Education. Risk of “Inheritance” of Poverty in the Former State Farms in Poland, “Polish Sociological Review”, No 2 (138) Google Scholar
 28. Tarkowska, Elżbieta (forthcoming): Diversity of poverty in Poland in the light of qualitative researchstudies. A preliminary synthesis of findings Google Scholar
 29. Warzywoda-Kruszyńska, Wielislawa (1999): Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi), [The problem of child poverty (an example of Lódz), “Problemy polityki społecznęj”, no I/1999 Google Scholar
 30. Warzywoda-Kruszyńska, Wielislawa/Grotowska-Leder, Jolanta (2002): Bieda wsród dzieci (diagnoza na poziomie globalnym i lokalnym) [Poverty among children (global and local diagnosis)], in: Prawo dziecka do godziwychwarunków socjalnych[Right of the child to the dissent social conditions], Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka Google Scholar
 31. Wciórka, Bogna (1999): Ludzie biedni w Polsce [Poor people in Poland], “Serwis Informacyjny CBOS”, No 2 Google Scholar

Copyright information

© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations